Landinspektørene Skelstedet I/S

Private

Landinspektør- for private

En praktiserende landinspektørs beskæftigelsesområder falder i 2 hovedgrupper, nemlig en matrikulær gruppe og en teknisk gruppe.

Matrikulært arbejde er beskikkelseskrævende arbejde, d.v.s. arbejde, der alene må udføres af landinspektører eller deres assistenter. Til dette arbejde henhører arbejde med ejendomsskel, såsom udstykning, skelafsætning, overførsel af areal mellem ejendomme, udskillelse af veje og skelforretninger (skelfastlæggelse i forbindelse med tvister). Beskikkelseskrævende er desuden arbejde med opdeling af ejerlejligheder og ændring af bestående ejerlejligheder.

Ved alt beskikkelseskrævende arbejde skal landinspektøren være uvildig og upartisk.

Teknisk arbejde er f.eks, tilvejebringelse af projekteringsgrundlag, analogt eller digitalt kort, i forbindelse med bebyggelse, afsætning af nye bebyggelser og veje, udfærdigelse og tinglysning af servitutter samt en mængde andre opgaver, der fordrer opmåling, nivellement eller afsætning med stor præcision.